Aký obnoviteľný zdroj energie vybrať pre bytový dom?

Alebo bytové domy ako energetické špecifikum

Energetika sa neustále dynamicky vyvíja. Objektívne narastá globálna disproporcia medzi produkciou a spotrebou energie, čoraz častejšie je predmetom diskusie potreba zmeny energetického systému prakticky v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva. Stále viac sa uplatňuje oprávnená požiadavka využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. V prípade vykurovania a prípravy TV to  znamená, že nepostačuje použiť vysoko účinný zdroj energie, ale je potrebné predovšetkým znížiť tepelné straty objektu a zefektívniť systém distribúcie tepla.

Pri voľbe vhodného spôsobu zásobovania teplom bytových domov je na prvom mieste hľadanie kompromisu medzi nákladmi a používateľským komfortom. Zníženie nákladov na výrobu a distribúciu tepla je možné dosiahnuť buď znížením spotreby energie obmenou starého zdroja za modernejší, alebo kompletnou zmenou zdroja tepla, pričom to nemusí znamenať zhoršenie tepelnej pohody. Novodobé spôsoby vykurovania a prípravy TV umožňujú voľbu na základe individuálnych potrieb a ekonomických možností, pričom umožňujú úplne alebo čiastočne nahradiť pôvodný zdroj obnoviteľným. Vždy je však nutné rešpektovať požiadavky spotrebiteľov, spoločnosti a ochrany životného prostredia.

Technológie OZE vhodné pre BD

Bytové domy predstavujú z hľadiska využívania OZE určité špecifikum. Je to v prvom rade spôsobené spôsobom vlastníctva budovy a spôsobom rozpočítavania nákladov na energie. Tieto dva faktory výrazne ovplyvňujú rozhodovanie o type obnoviteľného zdroja, ktorý bude v bytovom dome využitý. Vo väčšine prípadov je teplo dodávané do domu centrálne, takže ako obnoviteľný zdroj na výrobu tepla pripadá do úvahy solárny systém na prípravu TV a podporu vykurovania, tepelné čerpadlo a vo veľmi špecifických prípadoch kotol na drevné palivo (peletky, štiepka).

Ostatný uvedený zdroj je potrebné zvažovať veľmi opatrne a odborne, nakoľko takéto malé zdroje tepla na pevné palivo výrazne zhoršujú kvalitu ovzdušia v okolí napriek špičkovým technológiám použitým pri spaľovaní.  Obyvatelia BD, ktorí si presadzujú „vlastný a lacnejší“ zdroj tepla s odvolávaním sa na demokraciu a slobodu výberu by si mali uvedomiť, že v demokracii žijú aj ich susedia a majú nárok na čistý vzduch bez dymu a emisií! V typickej sídliskovej zástavbe je toto riešenie skôr výnimkou, preto sa mu v príspevku nebudem venovať.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať rozpočítavaniu nákladov na energie – bez predchádzajúcej dohody na pravidlách účtovania sa problémom nevyhnete! Pravdepodobne totiž nie je efektívne inštalovať špeciálne merače spotreby energie tak, aby bolo zrejmé, či bola spotrebovaná voda, teplo, elektrina vyrobená OZE alebo iným zdrojom. Odporúča sa preto dohodnúť na pomernom „rozúčtovaní úspor“ zo zvoleného obnoviteľného zdroja.

Teplo z OZE

Všeobecne je teda možné konštatovať, že z obnoviteľných zdrojov sú na výrobu tepla pre bytové domy vhodné solárne systémy a tepelné čerpadlá. Aj pri týchto zdrojoch je možné uviesť určité základné charakteristiky determinujúce ich inštaláciu.

Teplo zo Slnka

Solárny systém je vhodné dimenzovať ako podporný zdroj na zabezpečenie tepla pre prípravu TV. Je veľmi dôležité mať zmapovaný odberový profil domu, aby sa predišlo predimenzovaniu systému. V letných mesiacoch je totiž bežným javom znížená spotreba TV v dôsledku dovoleniek, odporúčam preto solárny systém radšej poddimenzovať ako naopak. Taktiež je potrebné mať na pamäti, že účinnosť solárneho systému sa zvyšuje s objemom ohrievanej vody (teplonosného média). To znamená, že ak chcete využiť investované peniaze čo najlepšie, musíte mať k dispozícii dostatočné priestory na inštaláciu solárnych zásobníkov. Je totiž vhodné využiť minimálne dva zásobníky z dôvodu časového využitia slnečnej energie. Tieto priestory musia naviac byť v dosahu primárneho, alebo záložného zdroja tepla.

Našťastie, už aj na Slovensku sa aj vďaka dotáciám a napriek zložitejšiemu vybavovaciemu procesu solárny systém stáva bežnou súčasťou komplexnej obnovy bytových domov, o čom svedčí množstvo príkladov. Za všetky spomeniem asi najznámejší BD so solárnym systémom – BD v Dudinciach, jeden z prvých solárnych projektov na východe Slovenska – BD v Michalovciach, či jeden z najnovších projektov financovaný bez dotácie – BD v Detve. Súhrnne je možné konštatovať, že solárne systémy inštalované ako pilotné projekty, či skúšobné prevádzky dodnes bezchybne fungujú a ročne dokážu ich prevádzkovateľom ušetriť viac ako 35 % energie na prípravu TV. Ostatný uvedený príklad je dimenzovaný dokonca na minimálne 50 % – nú úsporu energie! Prevádzkované systémy potvrdzujú výpočty projektantov ohľadne návratnosti. Investícia do solárneho systému na BD sa Vám vráti približne o 10 rokov. Uznáte, že pri životnosti min. 25 rokov je to skvelé číslo!

Teplo zo vzduchu?

Ďalším vhodným obnoviteľným zdrojom energie pre výrobu tepla v bytových domoch je energia okolia. Tú vie zužitkovať tepelné čerpadlo. Využitie tepelného čerpadla je ešte stále opradené rôznymi mýtmi. Od glorifikácie v podobe permanentného COP od 4 vyššie až po zavrhovanie z dôvodu neúnosných nákladov na vrty, či zemný meander. Veľkou výhodou tepelných čerpadiel je už aj v našich klimatických podmienkach fakt, že TČ typu vzduch-voda dokážu pracovať už od vonkajšej teploty -20 °C. Takže už nie je nutné obávať sa nákladov na zemné práce napriek zníženej účinnosti takéhoto systému. V priemere je možné očakávať zníženie nákladov na vykurovanie na úrovni minimálne 50 %, návratnosť sa pohybuje podobne ako pri solárnom systéme na úrovni 10 rokov, pri výbere plynového TČ sa môže návratnosť  mierne navýšiť. Zaujímavou výhodou moderných TČ je možnosť využitia naakumulovaného tepla v dome počas letných dní a jeho využitie na prípravu TV. Takto je možné ochladzovať interiér domu. Túto možnosť má výrobca TČ MACH od roku 2005 zaregistrovanú na patentovom úrade ako úžitkový vzor. Ide o riešenie, kedy TČ typu voda-voda využíva teplo akumulované v bytoch počas letného obdobia na prípravu TV. Teplo sa z bytov odoberá veľmi jednoducho – z radiátorov v bytoch! Takéto riešenie je realizované v BD v Prahe a Kraliciach nad Oslavou, ČR.

Tepelné čerpadlo nie je vhodné využiť ako náhradu pôvodného zdroja v neobnovenom bytovom dome! Jednoznačne sa odporúča pri plánovaní komplexnej obnovy uvažovať s týmto zdrojom tepla už pri projektovaní zateplenia a regulácie vykurovacieho systému. Dosiahnu sa tým výrazne lepšie parametre prevádzky takto obnoveného bytového domu.

Elektrina z OZE

Špecifickým problémom dodávky energie z OZE pre BD je elektrina.

V súčasnosti začínajú byť štandardom FV zariadenia ako súčasť fasád a striech BD. V prípade problematickej dohody vlastníkov bytov je možné uvažovať nad alternatívou samostatných bytových FV jednotiek. Takéto riešenia sú technicky nenáročné, inštalácia zariadenia je väčšinou realizovaná na balkónových zábradliach, či ako tieniaca strieška v rámci jednotlivých bytových jednotiek.

Ďalším variantom využitia FV je priama výroba tepla získanou elektrinou. V súčasnosti sú na trhu rôzne systémy umožňujúce takéto využitie, na Slovensku je známy napríklad systém Logitex. V prípade súhlasu dodávateľa tepla je možné FV ohrev vody realizovať formou predohrevu studenej vody do kompaktnej odovzdávacej stanice tepla v BD.

Napríklad pre 6-poschodový BD s tromi vchodmi a celkovým počtom 36  bytov je vzhľadom k ploche strechy vhodný 12 kW FV systém zo 48 FV panelov a 2 ks akumulačných nádrží s objemom po 500 l. Pri cene inštalácie na úrovni 11 400 € je možné ročne ušetriť 12,5 MWh energie, čo predstavuje po prepočítaní na výrobu tepla úspory vo výške  cca 1 180 € ročne. Návratnosť celého systému sa tak pohybuje na úrovni desiatich rokov. Ak uvážime jednoduchosť inštalácie ale i prevádzky, je určite vhodné nechať si pri plánovaní obnovy BD vypracovať ponuku na prípravu TV aj takýmto systémom.

Záver

Ako vyplýva z príspevku, pri plánovaní komplexnej obnovy bytového domu je určite vhodné zakomponovať do projektových príprav aj využitie obnoviteľných zdrojov na zabezpečenie alebo podporu dodávky tepla. Návratnosť takýchto systémov sa pohybuje v rozmedzí 10 – 15 rokov, čo je aj bežná doba úverov na obnovu domov. Naviac, ceny technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje rapídne klesajú na rozdiel od neustále rastúcich cien tepla a energií na celosvetových trhoch.

Článok je uverejnený aj na stránke partnera Združenie za lepšiu správu bytových domov

(Navštívené 435 krát, 1 prečítané dnes)

Zdieľaj to

Páčil sa Ti príspevok? Zdieľaj ho s priateľmi !